Werkwijze van HABEN-vereniging

De inspanningen van HABEN-vereniging hebben betrekking op:

 1. Belangenbehartiging voor Hapimag aandeelhouders in Nederland voor die zich aangemeld hebben als lid van de HABEN-vereniging.
 2. Hapimag kritisch volgen wat betreft het gevoerde strategische beleid, met name op de gebieden van:
  – kostenontwikkeling in gezonde verhouding tot bedrijfsvoering,
  – commercieel verantwoorde ontwikkeling van en in resorts,
  – servicegraad en dienstverlening aan de aandeelhouders,
  – aandelenbeleid (waarde, verhandelbaarheid, etc.)
  – transparant beleid & heldere communicatie.
 3. Terugkoppeling:
  HABEN-vereniging streeft naar regelmatig mondeling en schriftelijk contact met het management van Hapimag en bespreken dan algemene zaken en soms ook specifieke onderwerpen, die voortkomen uit onze eigen analyses en wat naar voren is gebracht door onze leden. Het gaat dan om zaken die betrekking hebben op verbetering van de bedrijfsvoering en communicatie met de aandeelhouders.
  Voorts onderhouden wij contacten met zuster clubs van HABEN-vereniging in het buitenland, zoals daar zijn HFA en Hapimag Amicale Luxemburg.
 4. Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  Bestuursleden van HABEN-vereniging bezoeken jaarlijks de algemene vergadering van aandeelhouders van Hapimag in Zwitserland, om zo deel te nemen aan de besluitvorming in het hoogste orgaan van de Hapimag-organisatie, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
  Wanneer nodig stellen wij vragen over de geagendeerde onderwerpen en bevragen wij vooraf bestuurders over de thema’s die bij de leden leven.
 5. Machtigen
  Na publicatie van de vergaderstukken voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering stuurt het bestuur aan alle leden van HABEN-vereniging een stemadvies. De HABEN-verenigingsleden kunnen dit advies overnemen en hun stem uitbrengen of de HABEN-bestuurders machtigen om namens hen een stem uit te brengen over de onderwerpen die aan de aandeelhoudersvergadering ter besluitvorming worden voorgelegd.
  Bundeling van deze stemrechten geeft HABEN-vereniging de mogelijkheid om duidelijker het geluid van de Nederlandse Hapimag aandeelhouders/HABEN-verenigingsleden te laten horen.
 6. Organisatie van HABEN-vereniging
  HABEN is gestart als Belangenbehartiging Comité ondersteund door contribuanten (ook wel leden genoemd) en een website. De afgelopen jaren heeft deze belangenbehartiging in de praktijk zijn nut bewezen. HABEN-vereniging wordt door de organisatie van Hapimag ervaren als een vereniging die een constructieve bijdrage wil leveren aan de verbetering van het product Hapimag. HABEN-vereniging heeft geen adressenbestand van Hapimag aandeelhouders en zullen daar ook niet de beschikking over krijgen. Dat bemoeilijkt de groei van het aantal leden. We maken ons bestaan vooral kenbaar aan de Nederlandse Hapimag aandeelhouders via mond tot mond, internet en de media.

  Het bestuur van HABEN-vereniging bestaat uit 4 leden, die zich pro deo inzetten in het belang van de leden.

  Wij zetten onze beperkte middelen in voor algemene belangenbehartiging. Met het betalen van de jaarcontributie en het verstrekken van de gevraagde gegevens op het Aanmeldingsformulier gaat het HABEN-verenigingslid akkoord met het gebruik van interne doeleinden inzake communicatie over ontwikkelingen in de Hapimag organisatie. De bestuurders van HABEN-vereniging zullen slechts in informerende zin met de leden communiceren.
 7. Nieuwsbrief
  HABEN-vereniging informeert de leden één of enkele malen per jaar via een nieuwsbrief die naar het ons bekende emailadres wordt verstuurd. De informatie zal gaan over belangwekkende zaken binnen de Hapimag organisatie of binnen HABEN-vereniging.