Werkwijze van HABEN

 

De inspanningen van HABEN hebben betrekking op:

1. Belangenbehartiging voor Hapimag aandeelhouders in Nederland voor die zich aangemeld hebben als contribuant/lid.
 

2. Hapimag kritisch volgen wat betreft het gevoerde strategische beleid, met name op de gebieden van:

- kostenontwikkeling in gezonde verhouding tot bedrijfsvoering,
- commercieel verantwoorde ontwikkeling van en in resorts,
- servicegraad en dienstverlening aan de aandeelhouders,
- aandelenbeleid (waarde, verhandelbaarheid, etc.)
- transparant beleid & heldere communicatie.
 

3. Terugkoppeling:

HABEN streeft naar regelmatig mondeling en schriftelijk contact met het management van Hapimag en brengen dan algemene zaken en soms ook specifieke problematiek naar voren, die voortkomen uit onze eigen analyses en datgene wat naar voren gebracht wordt door onze leden. Het gaat dan om zaken die verbetering en vooruitgang behoeven in algemene zin.

Voorts onderhouden wij contacten met zuster clubs van HABEN in het buitenland, zoals daar zijn HFA en Hapimag Amicale Luxemburg.
 

4. Bijwonen Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Bestuursleden van HABEN bezoeken jaarlijks de algemene vergadering van aandeelhouders van Hapimag in Zwitserland, om zo deel te nemen aan de besluitvorming in het hoogste orgaan van de Hapimag-organisatie, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Wanneer nodig stellen zij vragen over de geagendeerde onderwerpen en bevragen zij vooraf bestuurders over de thema’s die bij de leden leven.

 

5. Machtigen
Na publicatie van de vergaderstukken voor de Algemene Aandeelhoudersvergadering stuurt het bestuur aan alle HABEN-leden een stemadvies. De HABEN-leden kunnen dit advies overnemen en de HABEN-bestuurders machtigen om namens hen een stem uit te brengen over de onderwerpen die aan de aandeelhoudersvergadering ter besluitvorming worden voorgelegd.
Bundeling van deze stemrechten geeft HABEN de mogelijkheid om duidelijker het geluid van de Nederlandse Hapimag aandeelhouders/HABEN-leden te laten horen.

 

6. Organisatie van HABEN

HABEN is gestart als Belangenbehartiging Comité ondersteund door contribuanten (ook wel leden genoemd) en een website. De afgelopen jaren heeft deze belangenbehartiging in de praktijk zijn nut bewezen. HABEN wordt door de organisatie van Hapimag ervaren als een comité dat een constructieve bijdrage levert aan de verbetering van het product Hapimag. HABEN heeft geen adressenbestand van Hapimag aandeelhouders en zullen daar ook niet de beschikking over krijgen. Daar waar mogelijk proberen we ons bestaan aan de Nederlandse Hapimag aandeelhouders kenbaar te maken.

 

Het bestuur van het comité bestaat uit 3 leden, die zich pro deo inzetten voor het belang van de contribuanten/leden.


De ideale weg voor communicatie (ingegeven door de geringe kosten) gaat via:

- website: www.haben.nl
- via e-mail

 

Wij zetten onze beperkte middelen in voor algemene belangenbehartiging. Met het betalen van de jaarcontributie en het verstrekken van de gevraagde gegevens op het Aanmeldingsformulier gaat het HABEN-lid akkoord met het gebruik van interne doeleinden inzake communicatie over ontwikkelingen in de Hapimag organisatie. De bestuurders van het HABEN-comité zullen slechts in informerende zin met de leden communiceren.

 

7. Procuratie

De jaarlijkse Algemene Hapimag aandeelhoudersvergadering wordt door bestuursleden van HABEN bezocht om er de gevolmachtigde stemmen te vertegenwoordigen van de HABEN-leden. U wordt voorafgaande de vergadering geïnformeerd over het stemadvies en uitgenodigd een HABEN-bestuurslid te machtigen om uw stem uit te brengen.

 

8. Nieuwsbrief

HABEN informeert de leden een of enkele malen per jaar via een nieuwsbrief die naar het ons bekende emailadres wordt verstuurd. De informatie zal gaan over belangwekkende zaken binnen de Hapimag organisatie of binnen HABEN.